Palvelut

Google Ads -auditointi

Optimoi Google-mainontastrategiasi, säästä kustannuksia ja kasvata konversioita ammattilaisen näkemyksen avulla. Tilaa auditointi ja viritä mainontasi mahdollisimman tuottavaksi.

Onko Google Ads -mainontasi tuottavaa?

Kun haluat varmistaa digimarkkinointisi tehokkuuden, teetä Google Ads -tilillesi auditointi ammattilaisella. Asiantuntija voi tunnistaa ongelmia, joita et itse ehkä ole huomannut tai ymmärtänyt, tarjota keinoja joilla parantaa mainonnan tuottavuutta, ja antaa uusia näkökulmia ja ideoita mainonnan kehittämiseksi.

Kaupallisen suorittamassa auditoinnissa käymme läpi Google Ads -tilisi ja tarkastelemme kampanjoidesi ja mainostesi suorituskykyä objektiivisesti. Auditoinnin pohjalta pystyt optimoimaan tiliäsi ja mainontaasi yksityiskohdista strategiselle tasolle asti ja saavuttamaan parempia tuloksia verkossa.

Mitä hyötyä on Google Ads -auditoinnista?

1. Heikkojen kohtien tunnistaminen
Auditoinnissa löydetään usein pullonkauloja tai alueita, joissa mainonta ei ole optimaalista, ja voidaan antaa ohjeita millaisia muutoksia ja parannuksia pitäisi tehdä mainonnan tehokkuuden parantamiseksi.

2. Kustannussäästöt
Auditoinnissa selvitetään, missä kohdin mainosbudjettia ei käytetä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja miten budjetin käyttöä voisi optimoida, jotta jokaiselle eurolle saadaan paras tuotto.

3. Konversioiden parantaminen
Auditoinnissa tunnistetaan mahdolliset esteet konversioiden saavuttamiselle ja kuinka korjata ne esimerkiksi kampanjoiden uudelleenjärjestelyllä tai parantamalla mainosten yleisökohdistusta tai laskeutumissivuja.

4. Kilpailuedun luominen
Hyvin suunniteltu ja optimoitu Google Ads -tili antaa kilpailuetua. Auditoinnin avulla voidaan tunnistaa mahdolliset kilpailijoiden heikkoudet ja löytää tapoja erottautua ja parantaa omaa asemaa markkinoilla.

5. Parempi tuotto
Asiantuntevasti toteutettu Google Ads -tilin auditointi ja sen pohjalta tehdyt muutokset tilillä parantavat mainonnan ROI:ta (Return on Investment) eli tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Google Ads -auditoinnin paketit

Tilaa meiltä Google Ads -tilisi auditointi! Tarkastamme tilin yleistilanteen, kampanjoiden asetukset ja mainonnan kannattavuuden.

Maksullinen auditointipaketti (390 €) sisältää mainonnan kaikkien osa-alueiden perusteelliset tarkistukset ja tutkimukset ja näiden pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset tilin kehittämiseksi ja mainonnan tulosten parantamiseksi. Yrityksille, joiden mainosbudjetti on vähintään 1000 €/kk, tarjoamme myös maksutonta auditointia.

Alta näet auditointipaketteihin sisältyvät tarkistukset, ja myös sen, miksi nämä asiat ovat tärkeitä.

MAKSUTON

MAKSULLINEN: 390€

Tilin perusasetukset ja rakenne

 • Onko valuutta ja aikavyöhyke asetettu oikein
 • Onko valuutta ja aikavyöhyke asetettu oikein
 • Ovatko käyttäjäoikeudet ajan tasalla, mikä on kullekin käyttäjälle oikea access-taso
 • Hyödynnetäänkö ilmoituksia ja hälytyksiä
 • Onko kampanjat ja mainosryhmät järjestetty loogisesti ja tehokkaasti

Oikeilla asetuksilla varmistetaan tietojen tarkkuus ja selkeällä rakenteella kampanjoiden tehokas hallinta ja optimointi.

Hintatarjousstrategiat

 • Mitä hintatarjousstrategioita kannattaisi käyttää
 • Mikä hintatarjousstrategia on missäkin kampanjassa toimivin
 • Jos käytössä esim. CPA tai ROAS, miten ne tulisi asettaa
 • Käytetäänkö smart biddingia

Oikean hintatarjousstrategian valinta ja optimointi auttavat maksimoimaan mainosten tuoton.

Automaatioiden käyttö

 • Mitkä automaattiset suositukset ja laajennukset olisivat hyödyllisiä
 • Onko automaattisista suosituksista otettu käyttöön ne, jotka ovat relevantteja ja tukevat tilin tavoitteita
 • Mitkä automaattiset laajennukset ovat relevantteja ja kannattaa ottaa käyttöön

Oikein valitut automaatiot säästävät aikaa ja voivat parantaa kampanjan suorituskykyä. Kaikki automaatiot eivät edesauta tavoiteltuja tuloksia, vaan saattavat kuluttaa budjettia turhaan.

Kampanjat

 • Mitä eri kampanjatyyppejä voisi nykyisten lisäksi hyödyntää
 • Onko kampanjatyypit valittu oikein tavoitteen mukaan
 • Onko brändi erotettu omaksi kampanjakseen
 • Onko dynaaminen haku käytössä, kannattaako se olla
 • Käytetäänkö display- ja hakuverkosto-laajennuksia
 • Millaiset kielivalinnat kampanjoihin kannattaa valita
 • Mikä markkinointitavoite kuhunkin kampanjaan kannattaa valita
 • Mitkä konversiot kuhunkin kampanjaan kannattaa valita

Oikein valituilla kampanjatyypeillä ja kampanja-asetuksilla tavoitetaan konversiolle otollisempi yleisö eikä haaskata budjettia väärään aikaan väärissä paikoissa.

Konversioseuranta

 • Onko tilille asetettu konversioseuranta
 • Onko tilille rakennettu konversioseuranta
 • Ovatko käytetyt konversiopisteet relevantteja
 • Mitä konversioita olisi hyödyllistä seurata
 • Onko konversioihin asetettu arvot, millaiset arvot niihin kannattaa asettaa
 • Onko suostumustila sekä laajennetut konversiot käytössä

Konversioseuranta antaa tarkkaa tietoa mainosten tehokkuudesta ja auttaa optimoimaan kampanjoita parempien tulosten saavuttamiseksi.

Mainosten vahvuus

 • Ovatko mainosten vahvuudet vähintään hyvät
 • Ovatko mainosten vahvuudet vähintään hyvät
 • Onko mainoksissa tarpeeksi otsikoita ja kuvauksia
 • Onko otsikoissa käytetty avainsanoja
 • Ovatko mainostekstit relevantteja, houkuttelevia ja selkeitä
 • Mitä otsikoita olisi mahdollisesti hyvä kiinnittää

Monipuoliset, osuvat, houkuttelevat, avainsanoja sisältävät mainokset saavat Googlelta hyvät laatupisteet, jolloin ne näkyvät hakukoneessa kilpailijoitaan paremmin ja edullisemmalla hinnalla. Laadukkaat mainokset myös keräävät enemmän klikkauksia ja tuovat sivustolle potentiaalisempia asiakkaita/liidejä.

Laskeutumissivut

 • Onko laskeutumissivut valittu oikein
 • Ovatko laskeutumissivut laadukkaita / miten niitä voisi parantaa
 • Mitkä ovat parhaat laskeutumissivut mainoksille
 • Miten laskeutumissivuja voidaan kehittää laadukkaammiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi
 • Miten laskeutumissivujen konversiota voitaisiin parantaa
 • Miten laskeutumissivujen konversiopisteet saadaan seurantaan

Mainosta vastaavat, laadukkaat laskeutumissivut parantavat käyttäjäkokemusta ja lisäävät konversioiden todennäköisyyttä. Laadukkaat laskeutumissivut voivat myös laskea mainostamisen hintaa, sillä ne nostavat mainoksen laatupisteitä.

Avainsanat ja negatiiviset avainsanat

 • Onko avainsanojen vastaavuustyypit valittu oikein
 • Onko negatiivisia avainsanoja käytetty oikein
 • Onko avainsanojen vastaavuustyypit valittu oikein
 • Ovatko avainsanat liian samankaltaisia
 • Onko negatiivisilla avainsanoilla blokattu pois turhat haut
 • Blokkaavatko negatiiviset avainsanat valittuja avainsanoja
 • Onko negatiivisten avainsanojen vastaavuustyyppi valittu oikein
 • Tarkistetaan avainsanojen osuvuus, laskeutumissivuvastaavuus ja odotettu klikkausprosentti
 • Tehdään avainsanatutkimus: hakujen määrä, kilpailu jne.

Avainsanavalinnoilla ja -rajauksilla pyritään siihen, että mainokset näkyvät kaikissa tavoitteiden kannalta relevanteissa yhteyksissä. Toisaalta mainosten ei haluta olevan mukana kilpailemassa klikkauksista, jotka mitä todennäköisimmin eivät johda konversioihin.

Elementit

 • Onko mainoksissa käytetty lisäelementtejä kuten kuvia ja sivustolaajennuksia
 • Mitä relevantteja lisäelementtejä voisi lisätä
 • Onko mainoksissa käytetty lisäelementtejä kuten kuvia ja sivustolaajennuksia
 • Ovatko käytetyt lisäelementit relevantteja
 • Mitkä elementtityypit ovat tilille/mainoksille hyödyllisimpiä
 • Millainen sisältö toimisi lisäelementeissä parhaiten
 • Mikä on millekin lisäelementille oikea taso (mainosryhmä, kampanja vai tili)

Lisäelementit voivat parantaa mainosten näkyvyyttä ja houkutella enemmän klikkauksia. Ne voivat myös tarjota lisätietoa yrityksestä, tuotteista tai palveluista ja lisätoimintoja potentiaalisille asiakkaille.

Kohdennus

 • Onko mainonta kohdennettu oikeanlaisille yleisöille / miten kohdennusta voisi parantaa
 • Miten mainonnan yleisökohdennusta voisi paranta
 • Onko yleisö asetettu kohdistuksella vai havainnoinnilla ja kumpi on kampanjatyyppiin sopivampi
 • Millaiset lokaatiokohdennukset toimisivat parhaiten
 • Mitkä verkkosivut/sovellukset ovat epärelevantteja ja tulisi rajata mainonnasta pois
 • Parantaisivatko aikataululliset asetukset mainosten konversiota

Harkitulla kohdentamisella lisätään mahdollisuuksia tavoittaa oikea kohdeyleisö oikeaan aikaan ja parannetaan siten mainosten tehokkuutta.

Uudelleenmarkkinointi / retargeting

 • Millä tavoin tilillä kannattaisi tehdä uudelleenmarkkinointia
 • Mitkä ovat oikeat kampanjatyypit uudelleenmarkkinointiin
 • Millaisia retargeting-yleisöjä voisi hyödyntää
 • Olisiko järkevää tehdä dynaamista uudelleenmarkkinointia ja miten
 • Tarkistetaan ettei käytössä ole optimoitua kohdistusta

Sivustolla aiemmin käyneitä kannattaa houkutella takaisin, sillä he ovat ensikertalaisia moninkertaisesti todennäköisempiä konvertoitumaan.

Budjetin allokointi

 • Miten budjettia kannattaisi allokoida eri kampanjoiden kesken

Budjetin oikea allokointi auttaa optimoimaan mainosten suorituskykyä ja maksimoimaan mainosten tuoton.

Kilpailijavertailu

 • Millä avainsanoilla ja millaisilla sijoituksilla kilpailijat näkyvät hakutuloksissa
 • Millaisia kampanjoita kilpailijat käyttävät

Kilpailijavertailun avulla voidaan tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet ja saada ideoita ja inspiraatiota omien kampanjoiden parantamiseksi.

A/B-testaus

 • Millaisia A/B-testejä voitaisiin tehdä hintatarjousstrategioiden tai erilaisten mainosten toimivuudesta
 • Miten avainsanojen vastaavuustyyppejä voitaisiin testata

A/B-testaus auttaa tunnistamaan tehokkaimmat strategiat, mainokset ja toimintatavat ja sen avulla pystytään parantamaan mainosten suorituskykyä ja konversioiden määrää.

Performance Max

 • Onko tilillä PMax-kampanjaa ja onko se optimoitu oikein mm. signaalien ja sijaintien (sivustot/sovellukset) suhteen
 • Jos kyseessä on verkkokauppa, miten PMaxin feedit tulisi olla asetettu ja jäsennelty
 • Miten PMax-kampanjan elementtiryhmät kannattaa rakentaa

PMaxin oikea käyttö ja optimointi parantavat mainosten näkyvyyttä oikeille kohdeyleisöille ja sitä kautta myös klikkausprosenttia ja viime kädessä konversiota.

Visa Valkonen

Tilaa Google Ads -tilisi auditointi

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle!