Markkinoinnin budjetointi – millainen on sopiva markkinointibudjetti?

Markkinoinnin budjetointi on yksi tärkeimmistä markkinoinnin suunnittelun osa-alueista. Budjetoinnin tulos ei ole vain markkinointiin käytettävä rahasumma, vaan markkinointibudjettia suunniteltaessa täytyy myös päättää, miten budjetti jaetaan eri kanavien ja toimenpiteiden kesken. Myös eri toimenpiteiden vaatimat henkilöstöresurssit ja työtunnit kannattaa ottaa suunnittelussa huomioon.

Yrityksestä -ikoni

Tässä artikkelissa:

Miksi budjetointi on tärkeää?

Markkinoinnin budjetointi kannattaa tehdä huolella, sillä se mahdollistaa markkinointitoimenpiteiden suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen toteutuksen. Budjetointi on tärkeää mm. seuraavista syistä:

 1. Tavoitteellisuus. Selkeästi määritelty markkinointibudjetti auttaa yritystä myös markkinoinnin tavoitteiden täsmentämisessä. Se tarjoaa raamit, joiden puitteissa markkinointitoimenpiteitä ideoidaan ja toteutetaan, sekä varmistaa, että kaikki markkinointiaktiviteetit ovat linjassa yrityksen yleisten tavoitteiden kanssa.

 2. Tehokas resursointi. Budjetoinnin avulla kulut pysyvät ennustettavina ja resursseja voidaan kohdentaa tehokkaammin. Lisäksi voidaan priorisoida korkean tuoton toimenpiteitä ja välttää yli-investointia vähemmän tuottaviin kanaviin tai toimenpiteisiin.

 3. Mittaus, seuranta ja vertailu. Kun budjetti on tarkasti määritelty, markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden vertailun on yksinkertaisempaa.

Mitkä ovat yleisiä markkinointibudjetteja?

Markkinointibudjetti riippuu monesta tekijästä, mutta tässä esimerkissä tarkka euromääräinen markkinointibudjetti saadaan suhteuttamalla budjetti liikevaihtoon. Yritykset käyttävät markkinointiin keskimäärin 2% – 25% liikevaihdosta henkilöstökuluineen. Prosentti riippuu tietenkin paljolti toimialasta, sijainnista ja liiketoimintamallista, mutta nyrkkisääntönä voidaan yleistää, että B2B-yritykset käyttävät markkinointiin 2% – 5% liikevaihdosta ja B2C-yritykset 5% – 10%. Lisää toimialakohtaisia lukuja löydät täältä

Näin ollen esimerkiksi miljoonan liikevaihtoa tekevä B2B-yritys voisi käyttää markkinointiin vuosittain 20 000 – 50 000 euroa, kun taas samankokoinen B2C-yritys 50 000 – 100 000 euroa.

Pylväsdiagrammi, joka kertoo markkinointibudjetin ja liikevaihdon välisen suhteen eri toimialoilla.
Markkinointibudjetin osuus liikevaihdosta toimialoittain. Lähde: Smart Insights

Markkinoinnin budjetointi -checklist

Markkinoinnin budjetointi voi tuntua monimutkaiselta ja yksityiskohtaiselta, mutta helposti alkuun pääsee, kun löytää ratkaisut ja vastaukset seuraaviin kohtiin:

  • Liiketoimintasi tavoitteet. Mieti, minkälaista vaikutusta haluat markkinoinnilla saada aikaan. Mitä konkreettisemman tavoitteen asetat, sitä paremmin sen saavuttamista voi suunnitella. Hyvä tavoite on tarkka, mitattava, saavutettava, relevantti ja aikaan sidottu. Tavoitteita voi miettiä myös esimerkiksi sijoitetun pääoman tuoton tai asiakashankintakulun kautta.

  • Aikaisemmat budjetit. Millaisia tuloksia olette saaneet aikaisempina vuosina ja millaisella budjetilla tai kanavakohtaisilla panostuksilla?

  • Kiinteät kulut. Paljonko markkinointiin tarvittavat työvälineet, ohjelmistot, lisenssit ja henkilöstö tuottavat kuluja?

  • Toimiala ja kilpailutilanne. Onko kysyntä sesonkiluonteista vai tasaista? Millaista markkinointia kilpailijat tekevät, ja millaisilla resursseilla?

  • Kanavat. Kuinka monessa markkinointikanavassa haluat olla esillä? Ovatko kannattavimmat kanavat jo löytyneet, vai kannattaako budjettia varata testailuun?

  • Anna itsellesi mahdollisuus joustavuuteen, testailuun ja reagointiin. Varaa itsellesi resursseja hyödyntää yllättävät tilaisuudet tai maksaa yllättävät kulut.

  • Tarkasta budjetti säännöllisesti. Kuinka pitkälle aikavälille budjetti kannattaa laatia? Jos tavoitteena on esimerkiksi kasvattaa liiketoimintaa nopeasti, budjetoinnin sykli voi olla vuoden sijasta kuukausittainen tai jopa viikoittainen. Markkinointi ja liiketoiminta muuttuu, ja budjettia on hyvä pystyä mukauttamaan tarpeen vaatiessa.

  • Suhtaudu markkinointiin investointina, ei kuluna. Markkinointi maksaa, mutta oikein tehtynä se tuo yritykselle lisää asiakkaita ja liikevaihtoa.

Miten henkilöstökulut vaikuttavat budjetointiin?

Henkilöstökulu saattaa usein koitua suurimmaksi kulueräksi markkinoinnissa, varsinkin pienempien yritysten kohdalla. Haastetta lisää myös niiden joustamattomuus kumpaankin suuntaan; jos henkilöstöä täytyy lisätä, rekrytointi tai koulutus vie aikaa ja resursseja. Henkilöstökuluissa täytyy myös ottaa huomioon markkinoinnin erikoisominaisuus alana, joka on jatkuvasti muutoksessa. Muuttuvat alustat, työkalut ja lainsäädäntö tarkoittaa, että henkilöstöllä kuluu aikaa myös uuden opetteluun ja testailuun. Luonnollisesti henkilöstökuluihin vaikuttavat myös esimerkiksi sairastumiset, irtisanoutumiset tai muut yllättävät kulut. 

Kiinteille henkilöstökuluille on usein joustavampi vaihtoehto markkinoinnin ulkoistaminen. Silloin kulut pysyvät ennustettavana ja sovitun kokoisina, eikä yrityksen tarvitse miettiä riskitekijöitä ja yllättäviä tilanteita. Myös koulutuksiin, ohjelmistoihin ja työvälineisiin vaadittavat resurssit voidaan säästää ja investoida johonkin muuhun.

 

Millainen markkinointibudjetti sopii yrityksellesi?

Oikea vastaus riippuu lukuisista eri asioista, ja oikeita vastauksiakin voi olla useita. Yksinkertaistaen, kulut voidaan kuitenkin jakaa neljään osaan: sisällöt, mainoskulut, henkilöstö- ja työkulut sekä ohjelmistokulut. Niiden suhde toisiinsa vaihtelee toimialan, tavoitteiden ja yrityksen koon mukaan: pienimmillä yrityksillä henkilöstökulut voivat olla suhteellisesti paljon suurempia, kun taas suuremmat yritykset voivat käyttää enemmän rahaa mainoskuluihin. 

Tarvitsetko apua markkinoinnissa?

Kaupallinen tarjoaa kattavat digimarkkinoinnin palvelut vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla. Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle!