Google Ads – mainonnan termit

Jos Google-mainonnan termit eivät ole tuttuja, on vaikea saada käsitystä siitä, miten mainontaa tulisi Google Ads tilillä kehittää. Tutustumalla Google-mainonnassa yleisimmin käytettyihin termeihin ja sanastoon, saat paremman käsityksen Google Adsin toiminnasta ja ymmärrät enemmän mainosten rakenteesta, asetuksista ja mainonnan tuloksellisuuden mittaamisesta.

Tässä artikkelista löydät yleisimpiä Google Ads -mainontaan liittyviä termejä ja niiden avulla voit kehittää ymmärrystäsi Google-mainonnasta.

Tässä artikkelissa:

Kampanjoihin liittyvät termit

Kampanjarakenne / Campaign structure

Kampanjarakenteella viitataan kampanjoiden ja niiden alla olevien mainosryhmien ja mainosten jaotteluun. Jaottelun avulla mainonta saadaan tehokkaammaksi ja osuvammaksi. Katso vieressä oleva kuva.

Kampanjatyyppi / Campaign type

Kampanjatyypillä tarkoitetaan Google Adsissa käytettäviä eri verkostoissa ja eri muodoissa näkyviä kampanjoita kuten Display-, Performance Max-, Haku-, Video-, Kysynnän kasvatus-, Smart- tai Sovelluskampanja.

Kampanja / Campaign

Voit luoda Google Ads tilillesi useita kampanjoita tavoitteisiisi perustuen. Kampanjatasolla määritetään budjetti, yleisöt, hintatarjousstrategia, sijainnit, kielet, asiakashankinta, verkostot, markkinointitavoite, alkamis- ja päättymispäivät sekä muita asetuksia.

Mainosryhmä / Ad Group

Mainosryhmät ovat kampanjan alaisia ryhmiä, joihin voi koota samankaltaiset avainsanat ja niihin sopivat mainokset. Mainoksia voi ja on suositeltavaa olla useampia mainosryhmän sisällä.

Mainos / Ad

Mainos koostuu otsikoista, kuvauksista, kuvista ja laajennuksista ja on se mikä näkyy käyttäjille hakutuloksissa.

Esimerkki kampanjarakenteesta

Yleiset termit

Huutokauppa / Auction

Google Ads -mainokset käyvät läpi huutokaupan joka kerta, kun käyttäjä tekee haun Googlen hakukoneessa. Huutokauppa määrittää sen, mitkä mainokset näkyvät ja missä järjestyksessä. Huutokauppa on automaattinen prosessi, johon kelvolliset mainokset osallistuvat hakujen yhteydessä.

Verkosto / Network

Verkostolla tarkoitetaan sitä, missä mainokset näkyvät. Verkostoja ovat esimerkiksi Display-verkosto, Hakuverkosto (Googlen hakukumppanit). Voit valita verkostot, missä haluat mainoksiasi näyttää kampanjatason asetuksissa.

Yleisöt / Audiences

Yleisö on se, mikä määrittää kenelle mainoksesi näkyvät. Yleisöihin kuuluu demografiset tiedot, kiinnostuksen kohteet, ostoaikeissa olevat ja oma data. Näiden ryhmien alta löytyy erilaisia kohdistusvaihtoehtoja ja halutessaan niistä voi luoda myös yhdistelmiä.

Laskeutumissivu / Landing Page

Laskeutumissivulla viitataan verkkosivusi siihen url-osoitteeseen, johon käyttäjä päätyy mainostasi klikatessaan.

Budjetti / Budget

Budjetilla tarkoitetaan kampanjalle asetettua päiväkohtaista rahasummaa. Päiväbudjetti ei kuitenkaan ole täysin rajattu, vaan se voi myös ylittyä tai alittua. Sinulta ei veloiteta kuukauden laskutusjaksolta enempää kuin keskimääräinen päiväbudjettisi kerrottuna 30,4:llä. Lue lisää budjetista Google Ads ohjesivulta.

Jaettu budjetti

Voit asettaa eri kampanjoille myös yhteisen budjetin. Tällöin Google Ads käyttää budjettiasi siihen kampanjaan, josta se arvelee saavan enemmän tuloksia. Jaettu budjetti voidaan toteuttaa ainoastaan portfoliostrategiaa käyttämällä. 

Responsiivinen hakumainos / Responsive Search Ad (RSA)

Responsiivisissa mainoksissa voit luoda 15 otsikkoa ja neljä kuvausta, joista Google luo erilaisia kombinaatioita perustuen asiakkaan hakuihin. Google valitsee sopivimmat kombinaatiot ja näyttää ne mainoksessa.

Mainossija / Ad Rank

Mainossijan avulla määritetään voivatko mainoksesi näkyä ja missä kohdassa hakutuloksia ne näkyvät suhteessa muihin huutokaupassa kilpaileviin mainoksiin. Mainossijan arvo lasketaan esimerkiksi kilpailun, hakukontekstin ja mainoksen laadun perusteella

Laatupisteet / Quality Score

Google pisteyttää avainsanoja asteikolla 1–10. Laatupisteiden avulla verrataan mainosten ja laskeutumissivujen osuvuutta muihin mainostajiin.

Laatupisteet lasketaan seuraavien osa-alueiden yhteissumman perusteella:

 • Odotettu klikkausprosentti: Kertoo, kuinka todennäköisesti mainoksesi nähnyt käyttäjä klikkaa sitä.
 • Mainoksen relevanssi: Kertoo, kuinka tarkasti mainoksesi vastaa haun tavoitetta.
 • Laskeutumissivukokemus: Kertoo, kuinka osuva ja hyödyllinen laskeutumissivusi on mainoksesi klikkaajien kannalta.
Avainsana / Keyword

Avainsanat määrittävät sen, minkä hakujen yhteydessä haluat mainostesi näkyvän. Avainsanojen vastaavuuksia on kolme: tarkka (exact), lauseke (phrase) ja laaja (broad).

Avainsanatutkimus / Keyword research

Avainsanatutkimus tarkoittaa hyödyllisten avainsanojen etsintää mainontaasi varten. Avainsanatutkimuksessa tarkastellaan mm. hakuvolyymeja ja kilpailua. Voit käyttää avainsanatutkimuksessa Google Adsin omaa avainsanasuunnittelijaa tai kolmannen osapuolen avainsanatutkimus työkaluja.

Hintatarjoukset

Hintatarjous / Bid

Hintatarjouksella viitataan hintaan, jonka olet valmis maksamaan esimerkiksi klikkauksesta, näyttökerrasta tai konversiosta. Näin voit asettaa hintatarjoukselle ylärajan.

Hintatarjousstrategia / Bid Strategy

Hintarjousstrategia määrittää tavan, jolla Google Ads lähtee etsimään asiakkaita tavoitteellesi ja sen mihin huutokauppoihin kampanjan mainokset osallistuvat. Hintatarjousstrategiat perustuvat tavoitteisiin ja niitä useita erilaisia. Esimerkkinä maksimoi konversiot strategia pyrkii saavuttamaan mahdollisimman monta konversiota asetetun budjetin rajoissa.

Automaattiset hintatarjoukset / Automated Bidding

Automaattisella hintatarjouksella tarkoitetaan niitä hintatarjousstrategioita, joissa Google määrittää hintatarjoukset puolestasi. Automaattisiin hintatarjousstrategioihin lukeutuvat kaikki Smart Bidding strategiat ja muut hintatarjousstrategiat, joissa et joudu itse manuaalisesti määrittämään hintatarjouksia. Automaattisiin hintatarjousstrategioihin lukeutuvat seuraavat:

 • Maksimoi konversiot ja CPA-tavoite
 • Maksimoi konversioarvo ja ROAS
 • Maksimoi klikkaukset
 • Impressio-osuustavoite
Älykkääät hintatarjousstategiat / Smart Bidding

Älykkäällä hintatarjousstrategialla tarkoitetaan sitä, että se käyttää Googlen tekoälyä asettaessaan mainoksia huutokauppaan ja arvioi kuinka todennäköisesti mainos johtaa konversioon tai konversioarvoon eli yrityksellesi tärkeään tapahtumaan. Älykkäitä hintatarjousstrategioita ovat:

 • Maksimoi konversiot ja CPA-tavoite
 • Maksimoi konversioarvo ja ROAS

Voit lukea lisää hintatarjouksista ja niiden valinnasta blogistamme.

Mittarit

Pääoman tuottoaste / Return on Ad Spend

ROAS eli pääoman tuottoaste kertoo miten paljon mainos on taloudellisesti tuottanut verrattuna mainontaan käytettyyn investointiin. ROAS lasketaan jakamalla konversioarvo eli mainoksen tuotto mainokseen käytetyllä summalla.

Sijoitetun pääoman tuotto / Return on Investment

Sijoitetun pääoman tuotto eli ROI kuvastaa sijoituksen kannattavuutta. Sijoitetun pääoman tuotto ottaa huomioon markkinoinnin kustannusten lisäksi myös muut kulut. Se lasketaan alla olevassa kuvassa esitetyllä kaavalla.

Kaavio sijoitetun pääoman tuotolle.
Konversiot / Conversions

Konversiolla tarkoitetaan asiakkaan suorittamaa haluttua toimenpidettä verkkosivulla eli esimerkiksi osto verkkokaupasta, yhteydenottolomakkeen täyttäminen tai puhelinnumeron klikkaaminen.

Konversioarvo / Conversion Value

Konversioille on mahdollista asettaa arvo ja näin kertoa Google Adsille kuinka paljon arvoa tietystä konversiosta saa. Esimerkiksi verkkokaupoilla on käytössä dynaamiset arvot, jolloin järjestelmä tietää mitkä tuotteet ovat arvokkaimpia ja kampanjoita voidaan näin optimoida saadakseen mahdollisimman suurta arvoa.

Hinta per konversio / Cost Per Conversion

Hinta per konversio kertoo kuinka paljon yksi konversio on maksanut. Tämä lasketaan jakamalla mainontaan käytetty hinta konversioiden määrällä.

Konversioarvo/hinta / Cost per Conversion Value 

Konversioarvon hinta kertoo kuinka paljon mainostuksen tuotosta eli kuinka paljon arvoa on saatu mainontaan sijoitetulla summalla. Tämä saadaan jakamalla mainontaan käytetty hinta saadulla konversioarvolla.

Toimintakohtainen hinta / Cost Per Action

Toimintakohtainen hinta on käytetty mainosbudjetti jaettuna tehtyjen toimintojen määrällä. Toiminta voi olla mikä vain asiakkaan tavoitteiden mukainen tapahtuma kuten ostos, ajanvaraus, uutiskirjeen tilaus.

Impressiot / Impressions

Impressioilla viitataan näyttökertoihin eli siihen kuinka monta kertaa mainos on näytetty. Mainoksia voidaan näyttää eri sijainneissa eli tämä ei silti kerro onko käyttäjä oikeasti nähnyt mainoksen, sillä mainos voi olla esimerkiksi hakutulossivun alalaidassa niin ettei käyttäjä välttämättä tule nähneeksi mainosta.

Klikkaukset / Clicks

Klikkaukset kertovat kuinka monta kertaa käyttäjä on klikannut mainostasi.

Klikkausprosentti / Clickthrough Rate

CTR eli klikkausprosentti on mainosklikkausten suhde impressioihin. Käytännössä tämä kertoo siis kuinka moni mainoksesi nähneistä on klikannut mainostasi.

Klikkihinta / Cost-per-click

CPC eli klikkihinta tarkoittaa yhden klikkauksen hintaa. Sen saa laskettua helposti jakamalla käytetyn markkinointibudjetin klikkausten määrällä.

Voit lukea lisää markkinoinnin mittareista blogistamme.

Elementit

Elementit ovat mainokseen lisättäviä lisäosia, joiden avulla voidaan tarjota ylimääräistä tietoa käyttäjälle. Elementtien avulla mainoksesta saadaan osuvampi ja houkuttelevampi. Elementtityyppejä on yhteensä 14 ja alta löydät niistä listauksen ja lisätietoa.

 • Kuvaelementit / Image Assets: Kuvaelementtien avulla mainoksista saadaan visuaalisempia ja houkuttelevampia. Kuvien avulla voidaan kiinnittää käyttäjän huomio ja tarjota lisätietoa mainoksen otsikoiden ja kuvausten lisäksi.
 • Yrityksen nimi / Business Name: Yrityksen nimi on uusi elementti, jonka voi lisätä mainostajantodennuksen suorittamisen jälkeen. Näin saat yrityksesi nimen paremmin esille mainoksessa.
 • Yrityksen logo / Business logo: Yrityksen logon voi myös lisätä mainostajantodennuksen suorittamisen jälkeen. Yrityksen logo näkyy pienenä ikonina mainoksessa.
 • Sivustolinkit / Site Links: Sivustolinkit ovat ylimääräisiä url-osoitteita, joiden avulla mainoksesta voidaan ohjata lisätietoa tarjoaville tai palveluun liittyville sivuille omalla verkkosivulla.
 • Huomiotekstit / Callouts: Nimensä mukaisesti huomioelementtien tarkoitus on herättää huomio lyhyellä lauseella kuten ylimääräisellä tiedolla. Huomioelementit eivät ole klikattavissa.
 • Sisältöpoiminta / Structured Snippets: Sisältöpoimintojen avulla voit tuoda esille esimerkiksi yrityksesi tarjoamia palveluita ja lisäpalveluita, myymiäsi brändejä, erilaisia kursseja tai vaikkapa kaupunginosia, joissa palveluasi tarjoat.
 • Puhelinnumero / Call asset: Puhelinnumeroelementin avulla voit kannustaa käyttäjiä soittamaan sinulle suoraan mainoksesta.
 • Lomake / Form: Lomake-elementti tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden täyttää yhteydenotto tai muu lomake suoraan mainoksestasi, vähentäen lomakkeen etsimiseen kuluvaa aikaa verkkosivulla.
 • Sovelluselementit / App Assets: Sovelluselementtejä voidaan käyttää sovelluksen esiin tuomiseen verkkosivun lisäksi.
 • Hintaelementit / Price Assets: Hintaelementtien avulla voidaan nostaa esiin tuotteiden tai palveluiden hintoja ja näin korostaa valikoimaa ja auttaa asiakasta löytämään haluamansa nopeammin.
 • Tarjouselementit / Promotion Assets: Tarjouselementeillä voidaan korostaa voimassa olevia tarjouksia kuten Black Friday alennusta tai muita tarjouksia.
 • Sijainti / Location: Sijaintielementin avulla voit kertoa käyttäjille, missä toimipisteesi sijaitsee.

Tarvitsetko apua Google-mainontaan?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle! Voimme käydä yhdessä läpi Google-mainontasi ja katsoa juuri sinulle toimivan ratkaisun